Yritys kevytyrittäjien toimeksiantajana

Suo­men GTM Osuus­kun­ta on tuot­ta­nut menes­tyk­sek­kääs­ti yri­tyk­sil­le pal­ve­lua, jos­sa hen­ki­lös­tö on ulkois­tet­tu joko osit­tain tai koko­naan. Poik­kea­vaa ulkois­tus­pal­ve­lus­ta tekee se, että asiak­kaan oma hen­ki­lös­tö oste­taan toi­mek­sian­to­na, ja hen­ki­lös­tö työs­ken­te­lee asiak­kaan työ­teh­tä­vis­sä kevy­ty­rit­tä­ji­nä.

Täl­läi­nen sopi­mus on yri­tyk­sil­le erit­täin kan­nat­ta­vaa hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen las­kies­sa noin 11%. Tämä tar­koit­taa suo­raan mer­kit­tä­vää tulok­sen kas­vua ja tar­jo­aa etu­lyön­tia­se­man kil­pai­li­joi­hin näh­den.

Ostaes­saan pal­ve­lui­ta kevy­ty­rit­tä­jil­tä yri­tyk­set sääs­ty­vät pal­kan­mak­suun liit­ty­väl­tä vai­val­ta. Kevy­ty­rit­tä­jät toi­mi­vat Suo­men GTM Osuus­kun­nan las­ku­tus­pal­ve­lun kaut­ta, jon­ka kaut­ta myös las­ku­tus tapah­tuu. Yri­tys ja toi­mek­sian­non saa­nut kevy­ty­rit­tä­jä sopi­vat kes­ke­nään työs­tä, sen toteu­tuk­ses­ta ja hin­noit­te­lus­ta, mut­ta las­ku­tus­pal­ve­lu las­kut­taa yri­tys­tä suo­raan sekä suo­rit­taa pal­kan­mak­sun kevy­ty­rit­tä­jäl­le. Näin yri­tyk­sen ei tar­vit­se huo­leh­tia työn­te­ki­jän pal­kan­las­ken­nas­ta ja sii­hen liit­ty­väs­tä pape­ri­työs­tä, sil­lä yri­tys voi suo­rit­taa työs­tä mak­sa­mi­sen hel­pos­ti saa­mal­laan val­miil­la las­kul­la. Suo­men GTM Osuus­kun­nan huo­leh­ties­sa las­ku­tuk­ses­ta ja pal­kan­las­ken­nas­ta sekä yri­tys että toi­mek­sian­non suo­rit­ta­va kevy­ty­rit­tä­jä sääs­tä­vät aikaa sekä vai­vaa ja voi­vat kes­kit­tyä omaan ydin­osaa­mi­seen­sa.

Useat yri­tyk­set kuten West Express Oy, Kuus­kan­ta Oy, Muu­ra­lan Maan­siir­to Oy, sekä MHR Nur­mi Oy suo­sit­te­le­vat pal­ve­luam­me. Olem­me luo­tet­ta­va, mukau­tu­va ja ymmär­räm­me asiak­kait­tem­me eri alo­jen tar­peet. Tyy­ty­väi­nen hen­ki­lös­tö ja pal­ve­lun kaut­ta mah­dol­lis­tu­nut parem­pi palk­kaus ovat nos­ta­neet asiak­kait­tem­me lii­ke­toi­min­nan kas­vuun. Meil­le siir­ty­nyt hen­ki­lös­tö on moti­voi­tu­neem­paa ja annet­tu työ­pa­nos tehok­kaam­paa.

Kun lii­ke­toi­min­ta ei ole vie­lä vakiin­tu­nut­ta tai muus­ta syys­tä ennus­tet­ta­vaa esi­mer­kik­si pro­jek­ti­luon­toi­suu­ten­sa vuok­si, on usein jär­ke­vää työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen sijas­ta ostaa työ­tä toi­mek­sian­toi­na. Täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa yri­tyk­set pää­ty­vät usein palk­kaa­maan free­lance­rei­ta. Toi­mek­sian­non anta­va yri­tys jou­tuu sil­loin huo­leh­ti­maan pal­kan­mak­suun liit­ty­vis­tä laki­sää­tei­sis­tä vero- ja vakuu­tus­mak­suis­ta, kun työn suo­rit­ta­ja käyt­tää free­lancer-vero­kort­tia.

Henkilöstön ulkoistuspalvelu

Suo­men GTM Osuus­kun­ta tar­jo­aa yri­tyk­sil­le pal­ve­lua, jos­sa hen­ki­lös­tö on ulkois­tet­tu joko osit­tain tai koko­naan. Poik­kea­vaa ulkois­tus­pal­ve­lus­ta tekee se, että asiak­kaan oma hen­ki­lös­tö oste­taan toi­mek­sian­to­na, ja hen­ki­lös­tö työs­ken­te­lee asiak­kaan työ­teh­tä­vis­sä kevy­ty­rit­tä­ji­nä. Täl­lai­nen sopi­mus on yri­tyk­sil­le erit­täin kan­nat­ta­vaa hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen las­kies­sa noin 11%. Tämä tar­koit­taa mer­kit­tä­vää tulok­sen kas­vua ja tar­jo­aa etu­lyön­tia­se­man kil­pai­li­joi­hin näh­den.

 Kevy­ty­rit­tä­jät toi­mi­vat Suo­men GTM Osuus­kun­nan las­ku­tus­pal­ve­lun kaut­ta, jon­ka kaut­ta myös las­ku­tus tapah­tuu. Yri­tys ja toi­mek­sian­non saa­nut kevy­ty­rit­tä­jä sopi­vat kes­ke­nään työs­tä, sen toteu­tuk­ses­ta ja hin­noit­te­lus­ta, mut­ta me las­ku­tam­me yri­tys­tä suo­raan sekä suo­rit­taa pal­kan­mak­sun kevy­ty­rit­tä­jäl­le.

Ulkoistamisen hyödyt

Hallinnolliset tehtävät vähenevät

Kun ostat pal­ve­lui­ta kevy­ty­rit­tä­jäl­tä, hen­ki­lös­töön liit­ty­vät hal­lin­nol­li­set teh­tä­vät jää­vät Suo­men GTM Osuus­kun­nan huo­lek­si. Yri­tyk­sen ei tar­vit­se huo­leh­tia työn­te­ki­jän pal­kan­las­ken­nas­ta ja sii­hen liit­ty­väs­tä pape­ri­työs­tä, sil­lä yri­tys voi suo­rit­taa työs­tä mak­sa­mi­sen hel­pos­ti saa­mal­laan val­miil­la las­kul­la.

Työmotivaatio kasvaa

Kevy­ty­rit­tä­jik­si siir­ty­vien työn­te­ki­jöi­den työ­mo­ti­vaa­tio ja työ­pa­nos kas­va­vat parem­man pal­kan myö­tä. Suo­men GTM Osuus­kun­nan huo­leh­ties­sa las­ku­tuk­ses­ta ja pal­kan­las­ken­nas­ta sekä yri­tys että toi­mek­sian­non suo­rit­ta­va kevy­ty­rit­tä­jä sääs­tä­vät aikaa sekä vai­vaa ja voi­vat kes­kit­tyä omaan ydin­osaa­mi­seen­sa.

Riskit pienenevät

Rek­ry­toin­ti on aina ris­ki. Kun lii­ke­toi­min­ta ei ole vie­lä vakiin­tu­nut­ta tai muus­ta syys­tä ennus­tet­ta­vaa esi­mer­kik­si pro­jek­ti­luon­toi­suu­ten­sa vuok­si, on usein jär­ke­vää työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen sijas­ta ostaa työ­tä toi­mek­sian­toi­na.

Useat yri­tyk­set kuten West Express Oy, Kuus­kan­ta Oy, Muu­ra­lan Maan­siir­to Oy, sekä MHR Nur­mi Oy suo­sit­te­le­vat pal­ve­luam­me. Olem­me luo­tet­ta­va, mukau­tu­va ja ymmär­räm­me asiak­kait­tem­me eri alo­jen tar­peet.

Haluaisitko sinä ryhtyä kevytyrittäjäksi? Ota yhteyttä ja kysy lisää!