Mitä on kevytyrittäjyys?

Kevy­ty­rit­tä­jyys on kevyem­pi tapa toi­mia yrit­tä­jä­nä. Kevy­ty­rit­tä­jyys on jat­ku­vas­ti yleis­ty­vä työ­muo­to ja kei­no työl­lis­tää itsen­sä huo­let­to­mam­min. Kevy­ty­rit­tä­jät ovat itse­näi­siä toi­mi­joi­ta, jot­ka tar­joa­vat pal­ve­lui­taan työ­mark­ki­noil­la yrit­tä­jien tavoin, kui­ten­kin ilman omaa yri­tys­tä ja y-tun­nus­ta. Kevy­ty­rit­tä­jät toi­mi­vat las­ku­tuk­seen eri­kois­tu­neen pal­ve­lun­tar­joa­jan, täs­sä tapauk­ses­sa Suo­men GTM Osuus­kun­nan, y-tun­nuk­sel­la.

Laskutus hoidetaan puolestasi

Kevy­ty­rit­tä­jät työs­ken­te­le­vät yrit­tä­jä­mäi­ses­ti hank­kien itse asiak­kaan­sa, hin­noi­tel­len itse työn­sä ja päät­täen itse, mil­loin työn­sä teke­vät. Kevy­ty­rit­tä­jät vas­taa­vat itse­näi­ses­ti työn­sä toteu­tuk­ses­ta, mut­ta jät­tä­vät las­ku­tuk­sen las­ku­tus­pal­ve­lun huo­leh­dit­ta­vak­si.

Kevy­ty­rit­tä­jän tulo­ja vero­te­taan pal­kan­saa­jien tavoin hen­ki­lö­koh­tai­sen vero­kor­tin mukaan ansio­tu­loi­na.

1. Kevy­ty­rit­tä­jä­nä tar­joat pal­ve­lui­ta asiak­kail­le­si, aivan kuten yrit­tä­jät, ja sovit kai­ken työ­hö­si liit­ty­vän toi­mek­sian­ta­jie­si kans­sa.

2. Ker­rot toi­mek­sian­ta­jil­le, että las­ku­tus tapah­tuu Suo­men GTM Osuus­kun­nan kaut­ta ja ilmoi­tat meil­le työs­ken­te­lyn aloit­ta­mi­ses­ta.

3. Teet työ­si ja me hoi­dam­me las­ku­tuk­sen puo­les­ta­si.

Kenelle kevytyrittäjyys soveltuu?

Kevy­ty­rit­tä­jyys sopii kenel­le tahan­sa pal­ve­lun tar­joa­jal­le, joka halu­aa työl­lis­tää itse itsen­sä. Las­ku­tus­pal­ve­lui­den asiak­kai­ta ovat eri ammat­tien har­joit­ta­jat lai­das­ta lai­taan, aina raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sis­ta, kon­sul­teis­ta ja copyw­ri­te­reis­ta kau­neusa­lan toi­mi­joi­hin, graa­fik­koi­hin ja blog­gaa­jiin.

Päätoiminen kevytyrittäjyys

Kevy­ty­rit­tä­jyys sovel­tuu niin pää- kuin sivu­toi­mi­sil­le­kin teki­jöil­le. Kevy­ty­rit­tä­jyys tulee kysee­seen esi­mer­kik­si sil­loin, kun halu­taan kokeil­la omaa lii­kei­de­aa ja yrit­tä­jyys tai toi­mi­ni­men perus­ta­mi­nen hou­kut­te­lee, mut­ta tun­tuu tois­tai­sek­si lii­an ris­kialt­tiil­ta vaih­toeh­dol­ta. Kevy­ty­rit­tä­jyys onkin tur­val­li­nen tapa kokeil­la sii­pi­ään itse­näi­se­nä toi­mi­ja­na ilman yrit­tä­jyy­den tuo­maa epä­var­muut­ta. Kevy­ty­rit­tä­jyys voi näin toi­mia huo­let­to­ma­na reit­ti­nä koh­ti yrit­tä­jyyt­tä tai vaih­toeh­toi­ses­ti pysy­vä­nä tapa­na työl­lis­tää itsen­sä ilman pape­ri­töi­den aiheut­ta­maa pään­vai­vaa.

Sivutoiminen kevytyrittäjyys

Kevy­ty­rit­tä­jyys on oival­li­nen tapa myös sivu­toi­mi­sen työn har­joit­ta­mi­seen. Palk­ka­työs­sä ole­van hen­ki­lön on mah­dol­lis­ta myy­dä omaa osaa­mis­taan sivu­toi­mi­se­na kevy­ty­rit­tä­jä­nä. Sivu­toi­mi­nen kevy­ty­rit­tä­jyys voi olla mai­nio vaih­toeh­to esi­mer­kik­si sil­loin, kun halu­taan kokeil­la uut­ta lii­kei­de­aa ris­kee­raa­mat­ta palk­ka­työ­tä, kun halu­taan teh­dä har­ras­tuk­ses­ta työ tai ihan vain sil­loin, kun halu­taan tie­na­ta omal­la osaa­mi­sel­la hie­man ext­raa palk­ka­työn ohes­sa.

Itsen­sä työl­lis­tä­mi­nen kevy­ty­rit­tä­jä­nä hyvin eri­lai­sis­sa­kin elä­män­ti­lan­teis­sa on mah­dol­lis­ta. Kevy­ty­rit­tä­jyys mah­dol­lis­taa työs­ken­te­lyn työt­tö­mä­nä niin pit­kään, kun TE-toi­mis­to kat­soo toi­min­nan ole­van sivu­toi­mis­ta. Myös opin­to­tu­kea nos­ta­van opis­ke­li­jan on mah­dol­lis­ta ryh­tyä kevy­ty­rit­tä­jäk­si ottaen huo­mioon, ettei­vät vuo­si­tu­lo­ra­jat yli­ty. Lisäk­si kevy­ty­rit­tä­jyys sopii hen­ki­löil­le, jot­ka halua­vat teh­dä pro­jek­ti­luon­toi­sia tai satun­nai­sia keik­ka­töi­tä esi­mer­kik­si olles­saan van­hem­pain­va­paal­la.

Haluaisitko sinä ryhtyä kevytyrittäjäksi? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Miten laskutus tapahtuu?

Suo­men GTM Osuus­kun­nan asiak­kaa­na tai jäse­ne­nä tar­joat eri­kois­tu­mi­se­si mukaan pal­ve­lui­ta eri toi­mek­sian­ta­jil­le, joi­ta voi­vat olla niin yksi­tyis­hen­ki­löt kuin yri­tyk­set­kin.

Han­kit siis asiak­kaat itse, sovit töis­tä sekä hin­noit­te­lus­ta itse ja vas­taat työn toteut­ta­mi­ses­ta. Ilmoi­tat meil­le sovi­tuis­ta töis­tä ja ker­rot myös toi­mek­sian­ta­jal­le­si, että las­ku­tus tapah­tuu Suo­men GTM Osuus­kun­nan toi­mes­ta. Me las­ku­tam­me asia­kas­ta puo­les­ta­si. Vähen­näm­me asiak­kaa­si mak­sa­mas­ta arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ta sum­mas­ta pal­ve­lu­mak­sum­me, sekä perim­me ja mak­sam­me kaik­ki laki­sää­tei­set kulut. Hoi­dam­me puo­les­ta­si myös laki­sää­tei­set ilmoi­tuk­set. Sinä saat mak­sun teke­mäs­tä­si työs­tä palk­ka­na tilil­le­si. Näin help­poa ja suju­vaa se on.

Ota yhteyt­tä, ja ker­rom­me lisää kevy­ty­rit­tä­jän las­ku­tuk­ses­ta sekä hin­nas­tos­ta.