Riskittömämpi ja huolettomampi kevytyrittäjyys

Lue lisää

Haluai­sit­ko kokeil­la yrit­tä­jyyt­tä ilman sii­hen liit­ty­viä ris­ke­jä tai ehkä sinul­la on lois­ta­va lii­kei­dea, mut­ta hyp­py tun­te­mat­to­maan pelot­taa? Yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­vä byro­kra­tia, kir­jan­pi­to ja laki­sää­tei­set ilmoi­tuk­set voi­vat arve­lut­taa ja estää ryh­ty­mäs­tä itse­näi­sek­si toi­mi­jak­si.

Suo­men GTM Osuus­kun­nan kevy­ty­rit­tä­jyys on vas­taus toi­vei­sii­si. Kevy­ty­rit­tä­jä­nä sinä työl­lis­tät itse­si, mut­ta me hoi­dam­me byro­kra­tian puo­les­ta­si.

1. Kevy­ty­rit­tä­jä­nä tar­joat pal­ve­lui­ta asiak­kail­le­si, aivan kuten yrit­tä­jät, ja sovit kai­ken työ­hö­si liit­ty­vän toi­mek­sian­ta­jie­si kans­sa.

2. Ker­rot toi­mek­sian­ta­jil­le, että las­ku­tus tapah­tuu Suo­men GTM Osuus­kun­nan kaut­ta ja ilmoi­tat meil­le työs­ken­te­lyn aloit­ta­mi­ses­ta.

3. Teet työ­si ja me hoi­dam­me las­ku­tuk­sen puo­les­ta­si.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Miksi kevytyrittäjäksi?

Kevy­ty­rit­tä­jyys on ver­ra­ton vaih­toeh­to sil­loin, kun teet satun­nai­sia keik­ka­töi­tä palk­ka­työ­si tai opis­ke­lu­je­si ohel­la. Kevy­ty­rit­tä­jyys sopii myös sinul­le, joka omaat erin­omai­sen lii­kei­dean, mut­ta et halua ottaa tur­hia ris­ke­jä ryh­ty­mäl­lä yrit­tä­jäk­si. Kevy­ty­rit­tä­jyys tar­jo­aa täy­del­li­sen mah­dol­li­suu­den kokeil­la kevyem­pää yrit­tä­mis­tä ilman suu­rem­paa sitou­tu­mis­ta. Voit lopet­taa kevy­ty­rit­tä­jyy­den kos­ka vain etkä ole menet­tä­nyt mitään. Kevy­ty­rit­tä­jä­nä sinä saat teh­dä sitä, mis­tä eni­ten nau­tit, ilman vaa­ti­vaa ja aikaa vie­vää pape­ri­työ­tä.

Kiin­nos­tuit­ko kevy­ty­rit­tä­jyy­des­tä? Ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me lisää!

Kevytyrittäjänä saat kaiken tämän:

  • Mah­dol­li­suu­den itse­näi­seen ja yrit­tä­jä­mäi­seen työs­ken­te­ly­ta­paan ilman sitou­tu­mis­ta, y-tun­nus­ta ja yrit­tä­jyy­den muka­naan tuo­mia ris­ke­jä
  • Mah­dol­li­suu­den päät­tää omis­ta töis­tä­si: asiak­kais­ta, hin­noit­te­lus­ta ja työn toteu­tuk­ses­ta
  • Mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä täy­sil­lä omaan ydin­osaa­mi­see­si, kun las­ku­tuk­ses­ta huo­leh­di­taan puo­les­ta­si
  • Halu­tes­sa­si mah­dol­li­suu­den ryh­tyä Suo­men GTM Osuus­kun­nan jäse­nek­si

Lue lisää kevytyrittäjyydestä